Hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+.

Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Từ ngày 08 đến 11/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và thực hiện REDD+.

Danh sách các nhiệm vụ

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Chủ trì
1 Rà soát đánh giá hiệu quả các mô hình rừng trồng gỗ lớn tại Vùng Đông Bắc, đồng thời đề xuất định hướng phát triển rừng trồng gỗ lớn cho toàn Vùng. Trung tâm NC&CGKTLS, Viện NC Lâm sinh ThS. Vũ Văn Thuận
2 Điều tra, đánh giá năng suất rừng trồng keo tại vùng Đông Bắc Viện Nghiên cứu Lâm sinh ThS. Phạm Tiến Dũng
3 Đánh giá tình hình sử dụng cây bản địa trong trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái trọng điểm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TS. Hoàng Văn Thắng
4 Đánh giá, lựa chọn các mô hình nông lâm kết hợp cho hiệu quả cao và bền vững ở một số vùng sinh thái trọng điểm nhằm nâng cao giá trị gia tăng của rừng Trung tâm KHLN Đông Bắc Bộ ThS. Ngô Đức Nhạc
5 Đánh giá hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển một số mô hình loài cây lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp. CN. Dương Quỳnh Hoa
6 Đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm một số loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị gắn với quản lý rừng bền vững. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp. ThS. Nguyễn Gia Kiêm
7 Rà soát đánh giá hiện trạng sản xuất giống công nghệ cao và định hướng phát triển. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. KS. Ngô Văn Chính
8 Rà soát thực trạng diện tích rừng trồng sản xuất; xác định diện tích rừng trồng gỗ lớn, gỗ nhỏ; năng suất các loại rừng; và kế hoạch trồng rừng sản xuất cho giai đoạn 2021-2025. Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. TS. Đỗ Hữu Sơn
9 Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2006-2020 Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản Ngoài gỗ ThS. Lương Thế Dũng
10 Đánh giá chất lượng gỗ đối với các giống đã được công nhận phục vụ cho yêu cầu gỗ xẻ Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng. TS. Nguyễn Bảo Ngọc

 

Kết quả đánh giá: Các Nhiệm vụ đã hoàn thành  các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt. Các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]