Hội đồng tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: “Sản xuất chế phẩm hỗn hợp MF1, MF2 ứng dụng trong trồng rừng Thông, Bạch đàn và Keo cung cấp gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 760/QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”.

Ngày 06/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia: Sản xuất chế phẩm hỗn hợp MF1, MF2 ứng dụng trong trồng rừng Thông, Bạch đàn và Keo cung cấp gỗ lớn.

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ rừng.

Mục tiêu của Dự án

Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất và ứng dụng chế phẩm MF1 và MF2 trên diện rộng.

Sản phẩm của Dự án:

– 25 tấn Chế phẩm vi sinh vật MF1 và MF2

– 10 ha Mô hình ứng dụng rừng trồng thông, bạch đàn và keo

– Quy trình công nghệ nhân sinh khối vi sinh vật và sản xuất chế phẩm MF1

– Quy trình công nghệ nhân sinh khối vi sinh vật và sản xuất chế phẩm MF2

– Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF1  cho cây thông ở vườn ươm và rừng trồng

– Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật MF2 cho cấy Bạch đàn, Keo ở vườn ươm và rừng trồng

– 160 lượt Cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành công nghệ thiết bị, được tập huấn sử dụng chế phẩm MF1 và MF2

– Bộ hồ sơ số liệu đủ điều kiện đăng ký lưu hành

– Báo cáo sơ kết và Báo cáo Tổng kết Dự án.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]