Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắm biển (Avicennia marina), Đâng (Rhizophora stylosa), Đưng (Rhizophora mucronata) và Bần trắng (Sonneratia alba) trên các dạng lập địa chính tại vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 761 và 762 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 09/01/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Mắm biển (Avicennia marina), Đâng (Rhizophora stylosa), Đưng (Rhizophora mucronata) và Bần trắng (Sonneratia alba) trên các dạng lập địa chính tại vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ” và các chuyên đề và hướng dẫn kỹ thuật thuộc đề tài.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Văn Thơi

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

 Mục tiêu chung

Chọn được giống/loài và xác định được kỹ thuật gây trồng các loài cây triển vọng có khả năng phòng hộ cao, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ,

Mục tiêu cụ thể

– Chọn được ít nhất 1 xuất xứ tốt/loài/vùng có tỷ lệ sống cao và sinh trưởng tốt hơn trồng rừng phòng hộ thông thường tối thiểu 15% cho vùng VBMT, các đảo NB và NTB,

– Xác định được mức độ ảnh hưởng của thể nền, độ mặn, độ ngập, tác động của sóng đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của các loài cây trồng,

– Xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài cây lựa chọn trên các lập địa chính tại vùng VBMT, các đảo NB và NTB,

Nội dung nghiên cứu

– Khảo sát đặc điểm lập địa và phân chia lập địa cho vùng VBMT

– Khảo nghiệm xuất xứ các loài Đưng, Đâng, Mắm biển và Bần trắng trên các dạng lập địa chính tại vùng VBMT, các đảo NB và NTB

– Thí nghiệm bổ sung kỹ thuật trồng rừng các loài cây lựa chọn

– Ứng dụng kết quả nghiên cứu ở giai đoạn 1:

– Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật:

– Tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng rừng cho vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ

 

Sản phẩm của Đề tài:

– 3 ha Mô hình khảo nghiệm xuất xứ

– 7 ha Mô hình thí nghiệm bổ sung

– 2 ha Mô hình trồng rừng

– Chuyên đề : Ảnh hưởng thể nền, chế độ ngập triều, độ mặn, sóng biển tới tỷ lệ sống, sinh trưởng các loài Mắm biển, Đâng, Đưng và Bần trắng

– Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài Mắm biển(Avicennia marina).

– Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài (Rhizophora stylosa).

– Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài Đưng (Rhizophora mucronata).

– Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng các loài (Sonneratia alba).

– Báo cáo định kỳ, Báo cáo sơ kết, Báo cáo tổng kết, Bài báo …

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]