Danh sách các Phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rừng

Các phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật :

 

1. Giới thiệu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/Gioithieuvien.flv

 

2. Lâm nghiệp xanh: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/lam-nghiep-xanh.mp4

 

3. Kỹ thuật giâm hom cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTgiamhomcayMacca.flv

 

4. Kỹ thuật trồng và căm sóc cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTtrongvachamsoccayMacca.flv

 

5. Kỹ thuật gây trồng cây bản địa dưới tán rừng Thông: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/Kythuatgaytrongcaybandiaduoitanrungthong.flv

6. Nghiên cứu phát triển trồng rừng gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp:

http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/nghiencuutrongrunggolon.flv

7. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với công tác nghiên cứu Công nghiệp rừng phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp:

8. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với công tác  Khuyến lâm và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật:

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]