Hội đồng tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2030

Căn cứ Quyết định số 5206/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2030, trong tháng 11/2016 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức các Hội đồng tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở bối cảnh trong và ngoài nước, thực trạng phát triển lâm nghiệp ở các vùng sinh thái trong nước, Hội đồng đã tư vấn cho các đơn vị trực thuộc xây dựng chiến lược phát triển đơn vị mình trong giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2030 phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Với mục tiêu xây dựng các đơn vị trực thuộc của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trở thành các Viện và Trung tâm nghiên cứu tiên tiến, hiện đại, phấn đấu đạt trình độ nganh tầm với các nước trong khu vực; có đội ngũ cán bộ khoa học đạt trình độ cao với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại; cung cấp cơ sở và giải pháp khoa học nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững ngành lâm nghiệp, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Một số hình ảnh Hội đồng tư vấn:

16-11-19 CL1

 

16-11-19 CL2

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]