Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống sở (Camelia sp.) của Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD

Nguyễn Quang Khải

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam

Khuất Hữu Trung

Viện Di truyền Nông nghiệp

TÓM TẮT

Bốn mươi bốn mẫu lá Sở của 44 cây trội dự tuyển thu thập ở 8 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Trung tâm, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam, được phân tích nhằm xác định nguồn gốc và mối quan hệ di truyền bằng kỹ thuật RAPD, với 20 mồi khác nhau trong các phản ứng PCR- RAPD thuộc các nhóm khác nhau. Tách chiết ADN tổng số theo phương pháp P.Obara-Okeyo và Kako, phản ứng PCR-RAPD theo chu trình nhiệt. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: Có 11 mồi cho các băng đa hình rõ rệt. Tổng số 155 loại băng có kích cỡ khác nhau, trong đó, 151 băng đa hình (97.4%), 4 băng đơn hình (2.6%). Từ đó đã thiết lập được bảng hệ số tương đồng di truyền và sơ đồ phát sinh chủng loại về mối quan hệ di truyền của 44 mẫu giống sở Việt Nam. Sự tương đồng di truyền của 44 mẫu giống Sở nằm trong phạm vi từ 0.25 đến 0.76, chứng tỏ các giống Sở hiện có của Việt Nam rất đa dạng và phong phú, chúng được chia thành 10 nhóm nhỏ khác nhau thuộc 3 nhóm lớn. Trong đó, các mẫu giống có quan hệ di truyền gần gũi nhau, một số mẫu giống thuộc cùng một nơi nhưng có hệ số tương đồng di truyền thấp, nằm ở các nhóm nhỏ khác nhau có thể thuộc các loài khác nhau do di thực về trồng tại nơi có cùng giống bản địa.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác