Nghiên cứu chọn cây trội, dẫn dòng Keo tai tượng phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ gia dụng

Nguyễn Minh Chí
Lê Văn Thuật, Đỗ Minh Hiển
Trung tâm Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
TÓM TẮT
Nghiên cứu chọn cây trội Keo tai tượng theo hướng cung cấp gỗ gia dụng và cắt tạo chồi, dẫn dòng các cây trội ở tuổi 10-13 tại 5 lâm trường ở Tuyên Quang đã đạt được kết quả khả quan. Các phương pháp cắt tạo chồi đã cho thấy cắt cành dưới tán và cắt cụt ngọn cho tỷ lệ ra chồi cao, đạt từ 82,6% đến 90,9%. Các nghiên cứu về dẫn dòng và giâm hom cho kết quả tốt, một số dòng có tỷ lệ ra rễ khá cao như K83 C, K98 C, K101 và K102 với tỷ lệ hom ra rễ trên 80%. Vị trí lấy hom ở dưới tán có tỷ lệ ra rễ cao hơn ở phía trên ngọn. Còn nghiên cứu về tính chất cơ lý gỗ cho thấy mức độ biến dị vềkhốilượngthểtích giữa các dòng được chọn lọc là lớn, từ 580kg/m3 đến 798kg/m3.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]