Tuyển Chọn các dòng bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao

Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt Kết quả nghiên cứu đã tuyển chọn được 73 gia đình loài bạch đàn E.camaldulensis có cấp bệnh từ 1-4 và sinh trưởng khá từ 150 gia đình bạch đàn FORTIP; từ rừng trồng sản xuất đã tuyển chọn được 78 cây trội bạch đàn E.camaldulensis chống chịu bệnh và sinh trưởng nhanh. Đưa vào khảo nghiệm 136 dòng bạch đàn tại các vùng có bệnh nguy hiểm từ đó tuyển chọn được các dòng chống chịu bệnh. Các dòng bạch đàn … [Read more...]