Xác định nhanh tuổi cây Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance)

Phạm Văn Điển

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮ

TBài báo đã đề cập tới việc xác định nhanh tuổi cây Mây nếp, một loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao và có triển vọng gây trồng trên quy mô lớn ở Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phù hợp, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2010, dựa vào các chỉ tiêu hình thái bên ngoài dễ nhận biết và dễ đo đếm, có tính ổn định cao, ít thay đổi theo điều kiện sống và chế độ chăm sóc, công trình đã xác định được một số chỉ tiêu hình thái bên ngoài và số lóng dùng để xác định nhanh tuổi cây Mây nếp với độ tin cậy có thể chấp nhận được. Có thể nói, đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam đề cập tới phương pháp xác định tuổi cho Mây nếp nói riêng và Mây song nói chung. Mặc dù cần kiểm nghiệm trên phạm vi rộng hơn, nhưng bài báo đã thu được những kết quả ban đầu, cho phép đặt niềm tin cho các nghiên cứu tiếp theo có liên quan tới việc xác định tuổi mây song.

Từ khoá: Tuổi cây, Mây nếp, Mây song, Hình thái bên ngoài, Lóng.

(Trang 1221-1228)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]