Kết quả nghiên cứu tuyển chọn xuất xứ giống Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.Lwu) cho năng suất cao, chất lượng tốt tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Danh

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

TÓM TẮT

Trồng Sa nhân tím dưới tán rừng Xoan (Melia azedarach) 4 năm tuổi (độ tàn che 0,4 – 0,5) đã có kết quả sinh trưởng phát triển tốt. Sau trồng 18 tháng, cả 4 xuất xứ đều cho quả bói và năng suất khô của năm đầu tiên từ 2,1 – 26,8 kg/ha, giống Sa nhân tím có xuất xứ Bình Định cao nhất với năng suất 26,8 kg/ha. Sau 18 tháng trồng, độ che phủ của 4 xuất xứ có tỷ lệ che phủ từ 57,3 – 91,0%, trong đó giống Sa nhân tím xuất xứ Phú Yên và Khánh Hòa gần khép tán với tỷ lệ che phủ là 78,2 – 91,0% nên hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và dinh dưỡng trong đất. Bốn xuất xứ Sa nhân tím trồng tại xã Sơn Lang, huyện KBang đã ra hoa đậu quả trong vụ Hè- Thu (từ tháng 5 – 8) và khả năng ra hoa kếtquả vụ Thu-Đông (từ tháng 9 – 12).

Từ khóa: Tuyển chọn, Xuất xứ, Sa nhân tím, , Tỉnh Gia Lai.

(Trang 1203-1206)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]