THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và và các chủ rừng có quy mô nhỏ ở việt nam (PSFM II)” đang được triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4441/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2021.

Dự án PSFM II đang tuyển chuyên gia cho vị trí tư vấn sau: Tư vấn ngắn hạn trong nước cho nhiệm vụ “Tiến hành nghiên cứu các phương án để lồng ghép các thực hành quản lý rừng bền vững (SFM) vào các chương trình Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) của Việt Nam”.

Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn là nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của việc lồng ghép các thực hành quản lý rừng bền vững vào các chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng “chi trả DVMTR gắn với QLRBV”, nếu thấy khả thi và hiệu quả, có thể làm cơ sở cho việc áp dụng mô hình. Địa bàn nghiên cứu thí điểm ở tỉnh Quảng Trị.

Điều khoản tham chiếu (TOR) cho vị trí Chuyên gia tư vấn: Xem chi tiết tại đây.

Thành phần hồ sơ ứng tuyển gồm: i) Thư bày tỏ quan tâm, ii) Bản Sơ yếu lý lịch (tải mẫu tại đây), và iii) Phương án thực hiện nhiệu vụ tư vấn (nếu có)).

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 09:00 ngày 07/11/2022.

Các ứng viên nộp hồ sơ tới địa chỉ email sau: hoa.hnv@vafs.gov.vn

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]