Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lưu Thế Trung

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) tại Lâm Đồng

Chuyên ngành: Lâm sinh:                                Mã số: 9 62 02 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Thế Trung

Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phí Hồng Hải; Hướng dẫn 2: PGS. TS. Trần Văn Tiến

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1.1. Kết quả nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và lâm học cây Đỗ quyên lá nhọn ở Lâm Đồng

Đỗ quyên lá nhọn có phân bố chủ yếu trong rừng lá rộng hỗn giao với cây lá kim và một số ít trong rừng lá rộng thường xanh. Loài phân bố tập trung nhiều ở hướng phơi phía Tây, chủ yếu ở những nơi có độ dốc dưới 150. Độ tàn che của lâm phần dao động từ 0,5 – 0,9. Đỗ quyên lá nhọn có quan hệ ngẫu nhiên với Thông 2 lá dẹt, Dẻ gai, Ngũ mạc, Chẹo tía, Diên bạch, Kha thụ nhím và có quan hệ dương với Trâm đỏ.

1.2. Đa dạng di truyền của quần thể Đỗ quyên lá nhọn

Đỗ quyên lá nhọn tại Lâm Đồng có mức độ đa dạng di truyền ở cấp độ loài thấp hơn so với các quần thể Rhododendron khác trên thế giới. Các cá thể trong quần thể không thể chuyển tải thông tin cho thế hệ sau một cách ưu thế về mặt di truyền;

Kỹ thuật SCoT phản ánh độ đa dạng di truyền của quần thể và chỉ số biệt hóa di truyền quần thể cao hơn so với kỹ thuật ISSR.

1.3. Kỹ thuật nhân giống Đỗ quyên lá nhọn

Đã xác định được chất điều hòa sinh trưởng tốt nhất là 2.000 ppm đối với thuốc nước và IBA 1% đối với thuốc bột;

1.4. Đề xuất các biện pháp bảo tồn loài Đỗ quyên lá nhọn tại Lâm Đồng

Quy hoạch phân khu bảo tồn loài, phục hồi sinh cảnh, xúc tiến tái sinh và tăng tính đa dạng di truyền cho Đỗ quyên lá nhọn. Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn nguồn gen Đỗ quyên lá nhọn;

Xây dựng các khu bảo tồn chuyển chỗ loài Đỗ quyên lá nhọn;

Toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=40020

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]