Thôn tin về luận án Tiến sĩ của NCS Đoàn Đình Tam

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Vối thuốc Schima wallichii Choisy tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Lâm sinhMã số: 62 62 60 01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Đình Tam

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Đình Quế

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

(1) Vối thuốc là loài cây sai quả hàng năm. Sinh trưởng tốt trên các loại đất Fs, Fa, Fh, TPCG từ thịt nhẹ đến sét trung bình, pH = 3,5 – 4,75. Hàm lượng N%, P2O5, K2O từ nghèo đến giàu ở tất cả các tầng đất.

(2) Các quần xã nghiên cứu thường có cấu trúc từ 1 – 3 tầng tán, độ tàn che từ 0,6 – 0,8, hệ số tổ thành của Vối thuốc từ 0,7 – 9,54 với IV% > 40%.Vối thuốc tái sinh chủ yếu bằng hạt với mật độ từ 108 đến 2.250 cây/ha, tỷ lệ cây tái sinh có phẩm chất tốt đạt 51%, Tỷ lệ Vối thuốc tái sinh có triển vọng trung bình 34%.

(3) Xử lý hạt bằng nước ấm 40o trong 6 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất (81,20%); luống gieo được lấp một lớp đất dày 0,5 cm cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất (97,7%). Có thể sử dụng các chất IAA và IBA nồng độ 750ppm để nhân giống bằng hom.

Ở vườn ươm, Vối thuốc là cây chịu bóng, tỷ lệ che bóng thích hợp ở giai đoạn 3 tháng tuổi là 50%, từ 9 đến 12 tháng là 25%. Trong mùa khô, Vối thuốc cần được tưới nước 1lần/ngày với lượng 2,1 lít/m2. Hỗn hợp ruột bầu thích hợp là 88% đất tầng mặt + 10% Phân chuồng hoai + 2% Lân.

(4) Kết quả khảo nghiệm Vối thuốc tại Sơn La và Bắc Giang cho thấy xuất xứ Điện Biên có triển vọng nhất.

(5) Bón 180g super lân + 100 phân vi sinh/hố; Trồng thuần loài mật độ 1.250 cây/ha; Trồng hỗn giao Vối thuốc với Thông mã vĩ theo tỷ lệ 1:1 (Sơn La) và 1:2 (Bắc Giang); làm giàu rừng theo băng (500-600 cây/ha); Ở các trạng thái rừng Ic, IIb nên áp dụng biện pháp KN XTTS

(6) Đã đề xuất được hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Vối cho vùng núi phía Bắc.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2012

NGƯỜI HƯỚNG DẪNNGHIÊN CỨU SINH

PGS.TS. Ngô Đình QuếĐoàn Đình Tam

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Giám đốc (đã ký)

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]