Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chế này quy định thủ tục, trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, và nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]