Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 – 2020

Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 – 2020 là căn cứ định hướng cho phát triển ngành lâu dài. Chiến lược này kế thừa chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 – 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và Khung chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP), có bổ sung các quan điểm, định hướng mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.Nội dung của Chiến lược gồm 8 phần:Phần thứ nhât: Thực trạng ngành lâm nghiệp.Phần thứ hai: Bối cảnh và dự báo phát triển.Phần thứ ba: Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển;Phần thứ tư: Giải pháp thực hiện;Phần thứ năm: Các Chương trình;Phần thứ sáu: Tổ chức thực hiện;Phần thứ bảy: Giám sát và đánh giá;

Phần thứ tám: Dự tính nhu cầu vốn và các nguồn vốn và phần biểu, phụ lục kèm theo Chiến lược này.

Chi tiết mời xem file đính kèm

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]