NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG VỐI THUỐC RĂNG CƯA (Schima superba Gardn. Et Champ) VÙNG TÂY NGUYÊN

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Võ Đại Hải – Nguyễn Hoàng Tiệp

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số IV của loài Vối thuốc răng cưa dao động từ 1,06-39,50%; mật độ rừng tự nhiên có Vối thuốc răng cưa biến động khá lớn từ 266-994 cây/ha, mật độ Vối thuốc răng cưa là 8-148 cây/ha, có thể sử dụng các hàm phân bố giảm, phân bố Weibull và phân bố khoảng cách để mô phỏng quy luật phân bố số cây theo chiều cao và đường kính rừng tự nhiên có Vối thuốc răng cưa. Kết quả cũng cho thấy ở rừng tự nhiên đã qua khai thác chọn nhiều lần hoặc rừng mới phục hồi, Vối thuốc răng cưa có thể đạt đường kính ngang ngực trên 100cm nhưng số lượng cá thể có đường kính lớn rất ít, chủ yếu là ở cấp kính nhỏ dưới 40cm.

Từ khóa: Cấu trúc rừng, Vối thuốc răng cưa, Rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, Tây Nguyên.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]