Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, thời gian ngâm polyetylenglycol (Peg-600) đến ổn định của thớ gỗ Mỡ biến tính

Đào Xuân Thu

Trường Đại học Tây Nguyên

TÓM TẮT

Mục đích của bài viết này là tìm ra quan hệ của nồng độ, nhiệt độ, thời gian ngâm của PEG-600 đến độ ổn định của gỗ Mỡ biến tính. Từ đó tìm ra thông số tối ưu của: nhiệt độ, thời gian ngâm, nồng độ PEG-600 để tạo ra gỗ Mỡ biến tính có tính ổn định cao.

Từ khóa: Gỗ biến tính, Gỗ Mỡ, PEG-600.

(Trang 1215-1220)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]