Hội thảo về Đa dạng sinh học và chi trả dịch vụ môi trường ngày 9-13 tháng 3 năm 2015 tại Lâm Đồng

Hội thảo về Đa dạng sinh học và chi trả dịch vụ môi trường được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, và Tổ chức Hợp tác Môi trường ASEAN – Hàn Quốc (AKECU) với sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và sự tài trợ kinh phí từ Chương trình AKECOP.

Hôi thảo sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 năm 2015 tại Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng nhằm các mục tiêu dưới đây:

  • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cũng như chiến lược quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, cụ thể là ở tỉnh Lâm Đồng.
  • Xác định rõ các tri thức, thông tin, thực tiễn và kinh nghiệm phù hợp để chia sẻ giữa các quốc gia thành viên ASEAN về chi trả DVMTR và bảo tồn đa dạng sinh học.

Thành phần tham dự hội thảo khoảng 20 đại biểu đến từ Hàn Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Việt Nam.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]