Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”.

Thực hiện Quyết định số: 533/QĐ-KHLN-KH ngày 23 tháng 12 năm 2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy và sử dụng để tạo keo dán gỗ”. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Phong. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

Mục tiêu:

– Xác định được thông số công nghệ tách lignin từ dịch đen trong sản xuất bột giấy quy mô phòng thí nghiệm.

– Đề xuất được quy trình công nghệ tổng hợp keo dán gỗ lignin – phenol – formaldehyde chịu ẩm quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu xác định thông số công nghệ tách lignin từ dịch đen bằng tác nhân axit H2SO4 quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung 2: Nghiên cứu xác định chế độ tổng hợp keo dán gỗ lignin – phenol – formaldehyde (LPF) tạo ván dán quy mô phòng thí nghiệm (1,5kg/mẻ)

Nội dung 3:  Nghiên cứu thử nghiệm tạo ván dán sử dụng keo lignin-phenol-formaldehyde (LPF) đến chất lượng ván dán

Sản phẩm của đề tài đã đạt được

– Đề tài đã lựa chọn được thông số công nghệ tách lignin là dung dịch axít sunfuric nồng độ 35%, Giá trị pH kết tủa = 4 và nhiệt độ kết tủa: 750C ở hàm lượng khô của dịch đen 29,5% với tốc độ khuấy 80 vòng/phút.

– Đã xác định được thông số công nghệ thu hồi lignin với năng suất 1.8kg/mẻ bằng thiết bị gia nhiệt, thiết bị lọc: Thời gian duy trì ở pH = 4nhiệt độ 750C trong thời gian τ = 45 phút.

– Sản phẩm lignin có hàm lượng cho thấp đảm bảo cho lignin tổng hợp keo dán gỗ

– Đề tài đã nghiên cứu đưa ra được thông số ảnh hưởng đến chất lượng keo cụ thể nhiệt độ tổng hợp keo là trong khoảng 85-900C, pH = 10.5 và phần trăm lignin thay thế phenol là 25%

– Đề tài đã chọn ra được các thông số ép cho chất lượng cường độ dán dính tốt nhất là nhiệt độ ép (T= 1300C), thời gian ép (τ = 7) phút với áp xuất ép cố định (P = 1.1MPa)

– Đề tài đã đề xuất được 01 Quy trình công nghệ tổng hợp keo LPF thông qua kiểm chứng tính chất cơ bản của keo như hàm lượng khô, độ nhớt và các tính chất về chất lượng dán dính của ván dán làm cơ sở bước đầu cho các nghiên cứu tiếp theo, hoàn thiện công nghệ,  tư vấn cho các cơ sở thực tiễn sản xuất.

– Sản phẩm keo lignin:  Đã sản xuất được 10 kg keo LPF:  Độ pH: 10,52; Độ nhớt: 320mPas tại nhiệt độ 250C;  Thời gian sống của keo:  > 30 ngày; Hàm lượng khô: > 40%; hàm lượng formaldehyde < 2mg/100g

– Thu hồi lignin bằng axít sunphuric từ nhà máy bột giấy sunphát và sử dụng tổng hợp keo lignin phenol formaldehyde

Về hiệu quả do nhiệm vụ mang lại:

– Đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, các kết quả nghiên cứu có thể là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo, các sản phẩm của đề tài đã được đánh giá thông qua các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, độ tin cậy cụ thể các sản phẩm như sau:

– Đề tài đã thí nghiệm thu hồi tạo ra được lignin từ dịch đen nhà máy giấy

– Đề tài đã đưa ra được quy trình tổng hợp keo LPF đáp ứng được chỉ tiêu tính chất keo như hàm lượng khô, độ nhớt đảm bảo cho sử dụng ép nhiệt tạo ván dán.

–  Đề tài đã ép tạo ra ván dán sử dụng keo LPF các sản phẩm ván dán đảm bảo các yêu cầu về cường độ dán dính sử dụng cho mục đích chịu ẩm.

–  Đã sản xuất được 10 kg keo LPF.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]