Bước đầu nghiên cứu nhân giống Sở bằng giâm hom và ghép cây mầm

Hoàng Văn Thắng

Phòng kỹ thuật Lâm sinh

Đoàn Thị Mai

Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Kết quả bước đầu nghiên cứu nhân giống Sở bằng giâm hom và ghép cây mầm cho thấy các biện pháp kỹ thuật giâm hom và ghép cây mầm đều rất có triển vọng. Trong các loại hormon được sử dụng thì hormon NAA với nồng độ 0,1% cho tỷ lệ ra rễ cao nhất (72,3%) và chất lượng hom tốt nhất. Giâm hom Sở vào tháng 8 cho tỷ lệ hom ra rễ cao nhất (83,4%). Kết quả thí nghiệm ghép cây mầm Sở cho thấy, gốc ghép là cây mầm 30 ngày tuổi, chồi ghép là cây mô và vật liệu kết nối bằng giấy nhôm mỏng cho cây ghép có tỷ lệ sống cao nhất, đạt 80,0-84,4%.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]