Phân công nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế và tạo điều kiện làm việc thuận lợi trong công tác giữa các Ban, các đơn vị trực thuộc Viện, Ban Đào tạo và Hợp tác quốc tế thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban.

Chi tiết tại file đính kèm.

Tin mới nhất

Các tin khác