Ảnh minh hoạ hoạt động của OFT

Khảo sát cơ sở

Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA)

Thăm quan học tập

Chuẩn bị đất trồng làm giàu rừng tại rừng cộng đồng

Tre Bát độ trồng tại rừng cộng đồng

Trồng rừng (Keo, Cinamomum cassia

Trồng cây dược liệu trong vườn hộ

Trồng cỏ làm thức ăn gia súc

Bàn giao bò cho hộ dân tham gia hoạt động

Chăn nuôi dê

Chăn nuôi lợn

Sản xuất phân chuồng

Tập huấn nuôi ong

Nuôi ong

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]