THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Ngày 8 tháng 8 năm 2007 Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ … [Read more...]

Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau: Điều 1. Phạm vi hướng dẫn và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất … [Read more...]

Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quy chế này quy định thủ tục, trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, tuyển chọn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, và nghiệm thu kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. … [Read more...]

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước … [Read more...]

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. … [Read more...]

Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020

Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:1. Thực trạng ngành lâm nghiệp.Đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, diện tích rừng toàn quốc là 12,61 triệu ha, trong đó khoảng 10,28 triệu ha rừng tự nhiên và 2,33 triệu ha rừng trồng; độ che phủ rừng là 37%. Tổng trữ lượng gỗ là 813,3 triệu m3 (rừng tự nhiên chiếm 94%) và khoảng 8,5 tỷ cây tre nứa. Tuy diện tích rừng có tăng, nhưng chất lượng rừng tự nhiên cũng như rừng trồng còn thấp, … [Read more...]

Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 – 2020

Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2006 - 2020 là căn cứ định hướng cho phát triển ngành lâu dài. Chiến lược này kế thừa chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và Khung chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP), có bổ sung các quan điểm, định hướng mới nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.Nội dung của Chiến lược gồm 8 phần:Phần thứ nhât: Thực trạng ngành lâm nghiệp.Phần thứ hai: Bối … [Read more...]

Đề án quốc gia về bảo tồn và phát triển LSNG giai đoạn 2006-2020

MỞ ĐẦUở Việt Nam, việc sử dụng LSNG đã gắn liền với sự sinh tồn của các cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. Trong thập kỷ gần đây, làng nghề truyền thống sử dụng nguyên liệu LSNG được phục hồi và có xu hướng phát triển nhanh, đã thu hút một lực lượng lao động trong khu vực nông thôn. Mặt khác, cùng với việc mở rộng quy mô hội nhập kinh tế quốc tế, đã tạo nên những cơ hội kinh tế quan trọng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, làng nghề sản xuất, kinh doanh LSNG phát triển, góp phần vào … [Read more...]

Phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020, với những nội dung chủ yếu sau đây: Mục tiêu của Chiến lược: Mục tiêu tổng quát: Xây dựng ngành giống lâm nghiệp hiện đại, đảm bảo cung cấp đủ giống có chất lượng cao phục vụ nhu cầu trồng rừng; áp dụng khoa học công nghệ mới theo hướng sử dụng ưu thế lai, từng bước áp dụng công nghệ sinh học trong lai tạo giống, giữ được tính đa dạng sinh học; hình thành hệ thống sản xuất và dịch vụ giống cây lâm nghiệp được quản lý chặt chẽ, phù … [Read more...]