Ứng dụng chỉ số nhiệt thực vật cho việc đánh giá sa mạc hoá vùng bờ biển ở Việt Nam

Đề tài đã xây dựng một phương pháp đánh gía sa mạc hoá ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS và ASTER. Chỉ số thực vật và nhiệt độ mặt đất được lấy ra từ ảnh vệ tinh MODIS và ASTER thông qua các kênh trong giải phổ nhìn thấy và kênh hồng hoại nhiệt. Mối liên hệ giữa chỉ số thực vật, nhiệt độ mặt đất và mức độ sa mạc hoá được khảo sát và bước đầu ứng dụng đề xây dựng bản đồ vùng sa mạc hoá ven biển.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]