Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Tấn Phương

Đề tài luận án: “Xác định trữ lượng các bon và phân tích hiệu quả kinh tế trồng rừng Thông ba lá (Pinus kesiya Royle Ex Gordon) theo cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinh; mã số: 62 62 60 01

Họ và tên NCS: Vũ Tấn Phương

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS. TS. Ngô Đình Quế

2. GS. TS. Nguyễn Xuân Quát

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt những điểm mới của luận án:

1. Đã xác định được sinh khối, trữ lượng các bon cây cá thể và lâm phần Thông ba lá tại Lâm Đồng và Hà Giang (gồm sinh khối và trữ lượng các bon trong tầng cây gỗ, cây bụi thảm tươi, thảm mục và trong đất).

2. Đã xác định các các mô hình dự báo sinh khối và trữ lượng các bon cây cá thể và lâm phần Thông ba lá tại Lâm Đồng và Hà Giang.

3. Bước đầu phân tích hiệu quả kinh tế của trồng rừng Thông ba lá cho mục đích thương mại các bon theo cơ chế phát triển sạch.

Cán bộ hướng dẫn

PGS. TS. Ngô Đình Quế

GS. TS. Nguyễn Xuân Quát

Nghiên cứu sinh

Vũ Tấn Phương

Giám đốc

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]