Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Bùi Chính Nghĩa

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc và động thái rừng tự nhiên phục hồi vùng Tây Bắc

Chuyên ngành: Kỹ thuật lâm sinhMã số: 62.62.60.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Chính Nghĩa

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Con; PGS.TS Võ Đại Hải

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

– Tỷ số hỗn loài là một trong những chỉ tiêu phản ánh tính đa dạng về loài của quần xã thực vật rừng; trong đó tỷ số hỗn loài của nhóm loài có độ nhiều tương đối >5% (HL2) thay đổi rất nhanh trong giai đoạn đầu. Từ đó cho thấy, tỷ số HL2 có thể dùng để phân biệt động thái thay đổi loài của rừng phục hồi.

– Dựa vào tỷ số hỗn loài HL2 và chỉ số đa dạng Rẽnyi đã phân biệt được 3 pha diễn thế trong giai đoạn tái sinh phục hồi rừng. Các đặc điểm lâm học như: tổ thành loài, sinh trưởng chiều cao, đường kính và tiết diện ngang có sự biến động mạnh trong ba pha diễn thế của rừng tự nhiên phục hồi vùng Tây Bắc.

Hà Nội, ngày 10tháng 08 năm 2012

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS.TS Trần Văn Con

NGHIÊN CỨU SINH

Bùi Chính Nghĩa

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]