Nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 21/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Đức Vượng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp, Mã ngành: 9 62 02 07 với tên Luận án: Nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và đánh giá mức độ đa dạng di truyền của một số nguồn giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet).. Người hướng dẫn Khoa học:  TS Nguyễn Đức Kiên; TS Hà Huy Thịnh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phí Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng  đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

 • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây:(1) Đã đánh giá được biến dị về sinh trưởng, chất lượng thân cây và khối lượng riêng giữa các nguồn giống và các gia đình Thông caribê.

  (2) Đã xác định được khả năng di truyền, tương quan di truyền và tương tác kiểu gen – hoàn cảnh về sinh trưởng, chất lượng thân cây và khối lượng riêng của các gia đình Thông caribê. Chọn lọc được 18 gia đình Thông caribê sinh trưởng nhanh.

  (3) Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền và quan hệ di truyền giữa các nguồn giống Thông caribê.

  (4) Đã đề xuất một số định hướng nghiên cứu cải thiện giống Thông caribê trong thời gian tới.

 • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài luận án có các đóng góp mới như sau

(i) Đã đánh giá được đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về các tính trạng sinh trưởng, chất lượng thân cây và khối lượng riêng của các gia đình Thông caribê trong các khảo nghiệm hậu thế tại Ba Vì (Hà Nội), Đại Lải (Vĩnh Phúc) và Cam Lộ (Quảng Trị).

(ii) Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử ISSR cho các nguồn giống Thông caribê tại Việt Nam.

 • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Về khoa học: Luận án đã bổ sung một số thông tin về đặc điểm biến dị, khả năng di truyền, mức độ tương tác kiểu gen – hoàn cảnh về sinh trưởng, chất lượng thân cây, khối lượng riêng của gỗ và mức độ đa dạng di truyền một số nguồn giống phục vụ nghiên cứu cải thiện giống Thông caribê tại Việt Nam.

Về thực tiễn:

 • Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền của các nguồn giống Thông caribê tại Việt Nam và xác định được một số nguồn giống tốt phục vụ cho các nghiên cứu chọn tạo giống và phát triển Thông caribê tại Việt Nam.
 • Đã chọn được một số gia đình Thông caribê có sinh trưởng nhanh tại các khảo nghiệm hậu thế.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Trần Đức Vượng  với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá Luận án

Nghiên cứu sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng và người hướng dẫn

Các thế hệ Lãnh đạo của Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học chụp cùng Nghiên cứu sinh

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]