Nghiên cứu mối quan hệ giữa hình thái vỏ quả với chất lượng hạt giống loài Dẻ anh (Castanopsis piriformis)

TẢI TOÀN BỘ BÀI BÁO

Nguyễn Toàn Thắng, Trần Lâm Đồng

Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Lương Văn Dũng

Trường Đại học Đà Lạt

TÓM TẮT

Dẻ anh (Castanopsis piriformis) là loài cây bản địa đa tác dụng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ mộc, đồ gia dụng và hạt là thực phẩm có giá trị. Nghiên cứu mối quan hệ giữa hình thái vỏ quả và chất lượng hạt giống Dẻ anh là cần thiết làm cơ sở để xác định thời điểm thu hái hạt giống có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất gieo ươm. Thí nghiệm bố trí với 3 hình thái vỏ quả: (i) vỏ quả xanh; (ii) vỏ quả chín và (iii) vỏ quả bắt đầu nứt. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hạt giống gồm: Kích thước hạt; Độ thuần; Khối lượng 1.000 hạt; Tỷ lệ nảy mầm và Khối lượng quả với khối lượng hạt và khối lượng nhân trắng. Kết quả phân tích phương sai cho thấy rằng các hình thái vỏ quả khác nhau đã ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng hạt giống, đây chính là cơ sở để đề xuất thời điểm thu hái hạt giống Dẻ anh. Thời điểm thu hái hạt giống Dẻ anh thích hợp nhất là giai đoạn vỏ quả chín, thời điểm này đường kính hạt trung bình 22,9 – 24,7mm, độ dày 17,1 – 17,9mm, độ thuần từ 84,1 – 87,1%, khối lượng 1.000 hạt trung bình khoảng 4.334,6 – 4.537,4g và tỷ lệ nảy mầm khá cao đạt 78%. Dẻ anh không nên thu hái hạt giống vào thời điểm vỏ quả còn xanh và vỏ quả bắt đầu nứt.

Từ khóa: Dẻ anh, Hình thái quả, Chất lượng hạt.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]