Nghị định Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ra Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ,tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]