Kết quả thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2009


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT QUẢ THI TUYỂN NCS NĂM 2009 CỦA CÁC THÍ SINH

Số

TT

Họ và tên thí sinh

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành dự thi

Kết quả thi

Môn thi VPQC thi bị xử lý

Ghi chú

Ngoại ngữ

Chuyên ngành

Đề cương

1

Lê Minh Cường

Nam

18/10/1976

KTLS 01

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Kỹ thuật Lâm sinh

65

8.0

79.2

Không

2

Vũ Văn Định

Nam

06/01/1982

BVR 01

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

59

9.20

83.8

3

Mai Trung Kiên

Nam

10/10/1972

DTCG 01

Di truyền và chọn giống cây LN

50

8.20

77.4

4

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nam

27/03/1983

BVR 02

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

69

10.0

82.6

5

Lê Văn Thành

Nam

16/01/1971

KTLS 02

Kỹ thuật Lâm sinh

62

7.75

80.4

6

Hoàng Văn Thắng

Nam

10/02/1976

KTLS 04

Kỹ thuật Lâm sinh

58

9.0

90

7

Huỳnh Nhân Trí

Nam

20/10/1973

KTLS 03

Kỹ thuật Lâm sinh

55

8.25

78.6

Hà Nội, ngàythángnăm 2009

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]