Kết quả thi tuyển NCS năm 2012

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT QUẢ THI TUYỂN NCS NĂM 2012 CỦA CÁC THÍ SINH

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Chuyên ngành

Kết quả thi

Xét hồ sơ

Điểm bài luận

1

Ngô Văn Chính

10/7/1985

Nam

Kỹ sư

Chọn giống

Đạt

76.14

2

Huỳnh Văn Chung

2/6/1978

Nam

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

75.86

3

Chu Văn Cường

26/12/1974

Nam

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

84.71

4

Phạm Ngọc Dũng

01/01/1970

Nam

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

88.14

5

Nguyễn Xuân Hiên

20/3/1973

Nam

Thạc sỹ

Công nghệ gỗ giấy

Đạt

83.29

6

Phan Thanh Lâm

2/9/1970

Nam

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

77.57

7

Nguyễn Thị Liệu

12/8/1969

Nữ

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

86.14

8

Nguyễn Thị Thúy Nga

14/12/1977

Nữ

Thạc sỹ

Quản lý bảo vệ

Đạt

87.14

9

Vũ Đình Thịnh

27/01/1976

Nam

Thạc sỹ

Công nghệ gỗ giấy

Đạt

83.57

10

Đinh Công Trình

12/12/1975

Nam

Thạc sỹ

Kỹ thuật Lâm sinh

Đạt

74.29

Hà Nội, ngày03tháng08năm 2012

Thư ký Hội đồng Tuyển sinh

(đã ký)

TS. Phạm Đức Chiến

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

(đã ký)

PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]