Kế hoạch Hành động Toàn cầu đầu tiên về nguồn gen cây rừng

Kế hoạch Hành động Toàn cầu đầu tiên về bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững nguồn gen cây rừng đã được Ủy ban Tài nguyên Di truyền Nông nghiệp và Lương thực của FAO chấp thuận vào tháng 4 năm 2013.

Ủy ban đã yêu cầu FAO phát triển một chiến lược để thực hiện Kế hoạch Hành động và đảm bảo huy động đủ nguồn tài chính để thực hiện, đặc biệt hỗ trợ các nước đang phát triển.

Lĩnh vực ưu tiên của Hành động

Những nỗ lực để quản lý bền vững nguồn gen cây rừng ở các cấp độ quốc tế và quốc gia cần phải dựa vào các thông tin chắc chắn và rõ ràng. Các báo cáo quốc gia về thực trạng nguồn gen cây rừng theo các nguyên tắc của FAO là nguồn thông tin so sánh chính. Nó cũng là cơ sở cho việc xác định các lĩnh vực ưu tiên của hành động.

Các lĩnh vực ưu tiên chính của Hành động bao gồm: Cải thiện giá trị và tiếp cận thông tin về nguồn gen cây rừng; Phát triển chiến lược bảo tồn trên toàn thế giới; Sử dụng, phát triển và quản lý bền vững nguồn gen cây rừng; Thiết lập và xem xét khuôn khổ pháp lý và các chính sách có liên quan để tích hợp các vấn đề lớn liên quan đến quản lý bền vững nguồn gen cây rừng, và tăng cường năng lực thể chế và con người.

Bản đề xuất Kế hoạch Hành động Toàn cầu sẽ được chính thức thông qua tại Hội nghị của FAO, diễn ra tại Rome vào tháng Sáu năm 2013.

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

(Nguồn: FAO)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]