Hướng dẫn báo cáo kết quả năm 2012 và xây dựng kế hoạch KHCN-MT năm 2013

Căn cứ Công văn số 109/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị báo cáo cụ thể các nội dung sau:

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]