Quy chế tạm thời quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế tạm thời quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Quy chế) áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường chuyên ngành lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KHCN&MT) do Tổng cục Lâm nghiệp quản lý theo Quyết định số 3122/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 19/11/2010 về việc phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Quy chế này áp dụng đối với các nhiệm vụ KHCN&MT sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học từ ngân sách Nhà nước do Tổng cục Lâm nghiệp quản lý, cụ thể là:

Nhiệm vụ KHCN&MT cấp Bộ bao gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

Nhiệm vụ KHCN&MT cấp cơ sở bao gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học đặc thù và đề tài nghiên cứu khoa học thường xuyên;

3. Các nhiệm vụ KHCN&MT sử dụng các nguồn kinh phí khác (sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, hợp tác quốc tế, …) có thể áp dụng từng phần hoặc toàn bộ Quy chế này.

4. Các nhiệm vụ KHCN&MT thuộc chương trình nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,… không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này và được thực hiện theo các văn bản quản lý hiện hành của Nhà nước.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]