Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng.

Thực hiện Quyết định số 723/QĐ/KHLN-KH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án:

Tên dự án: Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng.

Chủ trì: TS. Trần Lâm Đồng.

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

MỤC TIÊU DỰ ÁN:

– Hoàn thiện quy trình và ứng dụng vào sản xuất kỹ thuật chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng, góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị rừng trổng.

Hội đồng đã nghiệm thu khối lượng, đánh giá chất lượng các sản phẩm của dự án. Kết quả nghiệm thu cho thấy, dự án đã hoàn thành các nội dung theo thuyết minh đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ. Kết quả của dự án:

– Quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng gõ lớn Keo tai tượng được hoàn thiện và công nhận TBKT

– Quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng gõ lớn Keo lai được hoàn thiện và công nhận TBKT

– Mô hình chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng gố lớn Keo tai tượng và keo lai

– Báo cáo chuyên đề xác định tiêu chí lập địa thích hợp chuyển hóa rừng gỗ lớn Keo lai

– Báo cáo chuyên đề xác định tiêu chí lập địa thích hợp chuyển hóa rừng gỗ lớn Keo tai tượng

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]