Dự thảo báo cáo Quy phạm kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng keo

QUY PHẠM KỸ THUẬT XÚC TIẾN TÁI SINH TỰ NHIÊN

RỪNG KEO (KEO LÁ TRÀM, KEO TAI TƯỢNG VA KEO LAI)

SAU KHAI THÁC

————————–

(Dự thảo lần 3, sau hội thảo Đại Lải)

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Quy phạm này quy định nội dung và các biện pháp kỹ thuật tái tạo lại rừng sau khai thác rừng keo trồng, từ khâu xác định đối tượng áp dụng đến chuẩn bị khai thác, khai thác, sử lý rừng sau khai thác, tuyển chọn cây để nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng rừng nhằm bảo đảm năng suất rừng tái sinh ở tuổi 8-10 năm, ít nhất bằng 80% năng suất rừng của chu kỳ trước.

1.2. Quy phạm này áp dụng cho tất cả các rừng keo lá tràm, keo tai tượng và keo lai, trồng với mục đích sản xuất và rừng phòng hộ keo trồng thuần loại đã đến tuổi khai thác trên phạm vi toàn quốc. Mọi thành phần kinh tế có quyền tự chủ trong việc áp dụng quy phạm này.

1.3. Quy phạm này là cơ sở để xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và quản lý xúc tiến tái sinh tự nhiên sau khai thác rừng keo trồng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]