Đánh giá kết quả tác động tạo trầm và thị trường tiêu thụ tinh dầu Trầm hương ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành

Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá được khả năng tác động tạo trầm trên cây Dó trầm (Aquilaria crassna) bằng các chế phẩm hoá học khác nhau trong sản xuất, đồng thời bước đầu đánh giá thị trường tiêu thụ tinh dầu trầm hương. Kết quả điều tra cho thấy hiện nay trong sản xuất ở nước ta có khá nhiều các chế phẩm tạo trầm khác nhau, chủ yếu là các chế phẩm hoá học. Phân tích các mẫu gỗ được tác động bằng các chế phẩm hoá học khác nhau cho thấy tuy hàm lượng tinh dầu biến động trong các mẫu gỗ theo tuổi cây và các chế phẩm tác động vào thân cây chưa thật rõ, nhưng cũng có chiều hướng lên khi có tác động các hoá chất vào thân cây và khi tuổi cây tăng, nhất là trên cùng một cây, gỗ ở vị trí tác động có hàm lượng tinh dầu cao hơn gỗ ở vị trí không tác động khá tõ. Thị trường mua bán tiêu thụ tinh dầu trầm trên thế giới khá rộng lớn, nhưng các cơ sở kinh doanh trầm hương và tinh dầu trầm của nước ta chưa tiếp cận và mua bán trực tiếp được với thị trường nước ngoài, thường phải bán qua trung gian nên giá cả thấp so với giá trị thực trên thị trường nước ngoài. Thị trường trong nước chưa rõ ràng và vẫn là thị trường “ngầm”.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 200-2008)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]