Công văn số 69-CV/ĐU ngày 10/5/2021 về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam gửi đến các chi bộ  Chỉ thị số 28-CT/TW và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW để phổ biến, quán triệt đến cấp ủy chi bộ và đảng viên; và tổ chức thực hiện 02 văn bản nêu trên theo đúng quy định.

HD02-14042021CT28-2021CV gui dv về rà soát, giúp đỡ đảng viên, đưa ra khỏi đảng những đv biến chất CT28-2021 HD02-14042021

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]