Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất nhiệm vụ KHCN, MT, khuyến nông theo nội dung công văn 347/BNN-KHCN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015.

Công văn Số: 86/KHLN-KH ngày 27/02/2014 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nhận được văn bản số 347/BNN-KHCN, ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015. Viện đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 về các hoạt động Khoa học Công nghệ, Bảo vệ Môi trường, Khuyến nông trước ngày 24/05/2014 và đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và khuyến nông gửi về Viện (Ban KHKH) trước ngày 08/03/2014 theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

Để thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo và đề xuất nhiệm vụ, đề nghị các đơn vị tham khảo Công văn hướng dẫn số 347/BNN-KHCN và các biểu mẫu kèm theo trên trang thông tin điện tử của Bộ: www.mard.gov.vn và trang thông tin của Vụ KHCN&MT: www.vnast.gov.vn./. hoặc tải file đính kèm dưới đây:

Chi tiết file đính kèm: Mau CV KH 2015-1 (Công văn Số:   347 /BNN-KHCN ngày 26/01/2014 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN, MT, khuyến nông năm 2015)

 

YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ

1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

– Các đơn vị đề xuất theo phụ lục 2,3 và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN (www.most.gov.vn)

2.  Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Trước ngày 08/3/2014: các đơn vị tổng hợp để xuất tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển, nhiệm vụ phục vụ thực thi công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, … gửi về Viện (Ban KHKH)theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

Trước ngày 08/3/2014, lập hồ sơ dự án xây dựng cơ bản hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN gửi về Viện (Ban KHKH) theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

3.  Đối với nhiệm vụ Bảo vệ môi trường

Trước ngày 08/3/2014: các đơn vị tổng hợp để xuất các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục C2 tại công văn này và gửi về Viện (Ban KHKH) theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

 4. Đối với nhiệm vụ khuyến nông

Trước ngày 08/3/2014, các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ khuyến nông theo mẫu tại phụ lục D tại công văn này và gửi về Viện (Ban KHKH) theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Trước ngày 25/05/2014: Các đơn vị gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 về Viện (Ban KHKH) theo đường công văn và tới địa chỉ email: laanhduong@gmail.com để tổng hợp trình Bộ.

Báo cáo chuẩn bị theo cỡ chữ 13, kiểu chữ Time New Roman.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu văn bản và thực hiện báo cáo các nội dung đảm bảo đúng tiến độ./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]