Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” thực hiện từ năm 2015

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức, cá nhân xây dựng và đăng ký đề xuất đề án, dự án, nhiệm vụ tham gia thực hiện Chương trình từ năm 2015.

1. Căn cứ đề xuất: dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Chương trình đã quy định tại Mục II của Quyết định 1895/QĐ-TTg cụ thể:

– Tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ: tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; xây dựng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao và danh mục công nghệ cao, danh mục sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Chương trình đã được phê duyệt.

2. Các nhiệm vụ, đề án, dự án đề xuất yêu cầu không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ KHCN đã và đang thực hiện và phải bao gồm ít nhất một trong các nội dung sau đây (lĩnh vực và danh mục cụ thể theo quy định tại Mục II Quyết định 1895/QĐ-TTg):

–  Nghiên cứu, tạo và phát triển các công nghệ cao, nhập khẩu và làm chủ công nghệ cao trong nông nghiệp;

– Triển khai thực nghiệm nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

– Sản xuất thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở quy mô sản xuất nhỏ;

– Xây dựng mô hình và đầu tư sản xuất sản phẩm để tạo ra các sản phẩm có chất  lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, có thể thay thế sản phẩm nhập khẩu;

– Triển khai dự án hỗ trợ trình diễn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thành lập;

– Triển khai các dự án thử nghiệm, trình diễn và ứng dụng các giống mới, các quy trình công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an toàn tại một số doanh nghiệp nông nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận.

3. Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ, đề án, dự án bao gồm:

– Công văn của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì;

– Các biểu mẫu kèm theo công văn gồm: bảng tổng hợp đề xuất của tổ chức, cá nhân (mẫu 1); phiếu  đăng ký đề xuất đề án/ dự án tạo và phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp (mẫu 2);  phiếu  đăng ký đề xuất đề án/ dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (mẫu 3).

Hồ sơ đăng ký đề xuất của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/3/2014 (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, điện thoại 04 3734640104 37346401, Fax; 04 38433637) và file điện tử qua địa chỉ Email:  tramvt.khcn@mard.gov.vn./.

Chi tiết xem file: De-xuat-nhiem-vu-NNUDCNC-2014

Call
Send SMS
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]