Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Sáng ngày 24/2/2014, tại Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đảng Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI”. Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Viện, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại Hà Nội

14-02-14 Hoinghi

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được truyền đạt nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, đó là:

Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 74 – KL/TW ngày 17/10/2013 về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”;

Kết luận số 73 – KL/TW ngày 11/10/2013 về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua;

14-02-14 Hoinghi2

Hội nghị lần này giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản các chủ trương, quan điểm của Đảng, tinh thần của các Nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 8 khóa XI, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao niềm tin, ý chí cánh mạng, tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]