Bộ Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số 484/QĐ-BNN-VP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TR­ƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứNghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 đổi Điều 3 Nghị định số 1/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm:

Điều 2: Trách nhiệm thực hiện

1.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Bộ quy chế công vụ này.

2.Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên thuộc Cơ quan Bộ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có quan hệ công tác với Bộ có trách nhiệm thực hiện Bộ Quy chế công vụ này.

3.Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp.

4.Việc thực hiện Bộ Quy chế công vụ này là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả thi đua khen thưởng đột xuất theo quy chế khen thưởng của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Lãnh đạo Bộ;

Lưu: VT, VP

Cao Đức Phát

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]