Ứng dụng hàm lập nhóm để phân loại cấp sinh trưởng của rừng Tếch ở tỉnh Kamgpong Cham – Campuchia

Ly Meng SeangNghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt NamTÓM TẮTBài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phân loại cấp sinh trưởng cho những cá thể hình thành rừng Tếch ở tuổi 6, 12 và 18 bằng hàm lập nhóm. Bốn biến số được sử dụng để phân loại cấp sinh trưởng bao gồm đường kính thân cây ngang ngực , chiều cao thân cây, chiều cao dưới cành lớn nhất còn sống và tuổi rừng. Tổng số cây đưa vào phân loại cấp sinh trưởng là 1.647 cây; trong đó số cây ở tuổi 6, 12 và 18 tương ứng là 697, 410 và 540 cây. Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, hàm lập nhóm với bốn biến số định lượng (đường kính thân cây ngang ngực, chiều cao thân cây, chiều cao dưới cành lớn nhất còn sống và tuổi rừng) có thể được sử dụng cho mục đích phân loại cấp sinh trưởng cây rừng.Từ khoá: Cấp sinh trưởng cây cá thể, hàm lập nhóm, TếchĐẶT VẤN ĐỀPhân cấp sinh trưởng cây rừng thuần loài đồng tuổi là một nhiệm vụ quan trọng của lâm sinh học. Kết quả phân loại được sử dụng để tuyển chọn cây chặt và cây chừa trong nuôi dưỡng rừng, xác định sự phân hoá cây rừng và tính không đồng nhất của môi trường rừng, phân tích động thái của lâm phần dưới ảnh hưởng của các biện pháp lâm sinh, phân chia cây rừng theo những đặc điểm về kinh tế – kỹ thuật… Chính vì thế, việc tìm kiếm phương pháp phân cấp sinh trưởng cây rừng luôn thu hút sự chú ý của các nhà lâm học.

Cập nhật tại đây

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]