Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Vương Chí Hùng

Đề tài luận án: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT TRỒNG THÂM CANH CÂY THÔNG ĐỎ (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CHỐNG UNG THƯ

Chuyên ngành: Kỹ thuật Lâm sinh. Mã số: 62 62 60 01

Họ và tên NCS: VƯƠNG CHÍ HÙNG

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS NGUYỄN HOÀNG NGHĨA

Cơ sở đào tạo: VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Tóm tắt những kết luận mới của luận án:

(1) Đã đề cập tương đối toàn diện và có hệ thống nhiều dẫn liệu khoa học về điều kiện tự nhiên sinh thái, lâm học, sự đa dạng về nguồn gen của quần thể Thông đỏ lá dài mọc tự nhiên ở Việt Nam.

(2) Đã tiến hành thu thập và khảo sát hàm lượng taxol và 10-DAB của 50 mẫu Thông đỏ lá dài mọc tự nhiên, qua đó lựa chọn được một số dòng có hàm lượng hoạt chất cao, để từ đó đưa vào bảo tồn ex situ, nhân giống và phát triển trồng.

(3) Qua thực nghiệm, đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong việc đưa cây Thông đỏ lá dài vào trồng tập trung và thâm canh, cho năng suất và hàm lượng 10-DAB và taxol cao hơn hẳn so với cây mọc tự nhiên ngay tại Lâm Đồng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]