Kết quả thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2010

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT QUẢ THI TUYỂN NCS NĂM 2010 CỦA CÁC THÍ SINH

(Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Cơ sở đào tạo Chuyên ngành Kết quả thi
Xét hồ sơ Điểm bài luận
1 Đào Ngọc Quang 14/5/1975 Nam Thạc sỹ Viện KhoahọcLâm nghiệp ViệtNam QLBV TNR Đạt 97,83
2 Hoàng Văn Thơi 28/2/1964 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 94
3 Trần Minh Tuấn 4/10/1965 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 93,5
4 Nguyễn Thị Phúc 3/8/1972 Nữ Thạc sỹ CN gỗ, giấy Đạt 87,33
5 Trần Hữu Biển 8/10/1976 Nam Thạc sỹ Di truyền và CG Đạt 86,67
6 Phạm Tuấn Anh 21/12/1967 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 86,33
7 Kiều Tuấn Đạt 9/2/1977 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 86,33
8 Đỗ Hữu Sơn 12/10/1980 Nam Kỹ sư Di truyền và CG Đạt 83,83
9 Bùi Thị Thủy 2/10/1977 Nữ Thạc sỹ QLBV TNR Đạt 83,17
10 Lại Thanh Hải 20/9/1966 Nam Thạc sỹ Kỹ thuật Lâm sinh Đạt 82,33
11 Phạm Xuân Đỉnh 20/2/1974 Nam Thạc sỹ Di truyền và CG Đạt 81,67
Thư ký Hội đồng Tuyển sinh

Hà Nội, ngày30tháng9năm 2010

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]