Thông tin luận án Tiến sỹ của NCS Khuất Thị Hải Ninh

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chọn giống và nhân giống tràm có hàm lượng tinh dầu và tỷ lệ 1,8-cineole cao”.
Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống cây lâm nghiệp                               Mã số: 62 62 0207
Họ và tên NCS: Khuất Thị Hải Ninh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS.Lê Đình Khả và TS. Phí Hồng Hải
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khao học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Chọn giống
Đánh giá tổng hợp các tính trạng sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng tinh dầu của một số xuất xứ và dòng vô tính cho thấy Tràm năm gân biến dị khá lớn về sinh trưởng, hàm lượng và chất lượng tinh dầu. Đã xác định được các xuất xứ West Malam PNG (Q15), Wasua Road PNG (Q16), Casino NSW (Q23) và Gympie Qld (Q4), cùng các dòng vô tính Q4.40 Q4.45, Q15.013, Q15.32 và Q15.38 có hàm lượng tinh dầu>1,4% và tỷ lệ 1,8-cineole > 65%).
2. Nhân giống bằng nuôi cấy mô.
Nhân giống Tràm năm gân bằng nuôi cấy mô đạt kết quả tốt nhất khi khử trùng chồi nửa hóa gỗ bằng HgCl2 0,1% trong 6 phút chia thành 2 lần (lần đầu 4 phút và lần sau 2 phút); sau đó tái sinh chồi lần một trong môi trường MS*( Nitơ = 1/2 MS) bổ sung 0,5 mg/l BAP + 0,2 mg/l Kinetin + 30 g/l đường sucrose; tái sinh chồi lần hai là MS* bổ sung 0,5 mg/l BAP + 0,2mg/l Kinetin + 30 g/l glucose (hoặc 20 g/l glucose + 10 g/l sucrose); tạo cụm chồi là MS* bổ sung 0,2 – 0,5 mg/l BAP + 0,2 mg/l K + 0,1 mg/l NAA; cho ra rễ in vitro là MS* bổ sung 0,3 – 0,5 mg/l NAA + 30g/l đường sucrose (hoặc 20 g/l glucose + 10 g/l sucrose). Theo phương pháp này thì tỷ lệ mẫu bị nhiễm 3,3%, trong khi tỷ lệ mẫu sạch là 70 – 83,3%, tỷ lệ mẫu tái sinh chồi 93,3 – 100% với 3,5 – 4 chồi/nách lá; tỷ lệ ra rễ >90%, rễ có chất lượng tốt. Huấn luyện cây mô dưới ánh sáng tán xạ trong 2 tuần trước khi cấy vào bầu đất ở vườn ươm thì cây mô có tỷ lệ sống 86,7 – 91,1%.
3. Ảnh hưởng của phân bón, chiều cao gốc chặt và mùa vụ đến năng suất và chất lượng  tinh dầu
Thí nghiệm bón thúc Tràm năm gân sau một năm cho thấy công thức 100 g NPK+200 g phân hữu cơ vi sinh +50 g vôi bột/cây tốt nhất đối với xuất xứ West Malam PNG (lượng tinh dầu/cây bằng 2,7 lần so với đối chứng), công thức 200 g NPK+200 g phân hữu cơ vi sinh + 50 g vôi bột/cây là tốt nhất với xuất xứ Casino NSW (lượng tinh dầu/cây bằng 5 lần so với đối chứng) và công thức 100g NPK + 50g vôi bột/cây là tốt nhất đối với xuất xứ Wasua Road PNG (lượng tinh dầu/cây bằng 2,3 lần so với đối chứng).
Thí nghiệm độ cao gốc chặt sau khi trồng 4 năm và thu thập số liệu sau đó 1 năm cho thấy xuất xứ West Malam PNG chặt gốc ở độ cao 5 cm, xuất xứ Wasua Road PNG và Casino NSW chặt gốc ở độ cao 15 cm có nhiều chồi và có khối lượng lá/cây nhiều nhất.
Tại Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) hàm lượng tinh dầu và tỷ lệ 1,8-cineole trong tinh dầu Tràm năm gân cao nhất và tỷ lệ limonene thấp nhất trong mùa khô (lượng mưa thấp).
Hà Nội, ngày …  tháng …. năm 2016

DISSERTATION INFORMATION ON WEBSITE

Name of thesis: “Research on selection and propagation of Melaleuca for high oil content and high 1,8-cineole”.
Major: Genetics and Forest-tree breeding   Code No: 62 62 02 07
Ph.D candidate’s name: Khuat Thi Hai Ninh
Supervisor:  1. Prof. Dr. Le Dinh Kha
2. Dr. Phi Hong Hai
Institution: Vietnamese Academy of Forest Sciences

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
1. Selection
Complete evaluation of growth variation, oil content and quality of some Melaleuca quinquenervia provenances and clones were shown  that the variations of growth,  oil content and quality were obvious. The provenances of West Malam PNG (Q15), Wasua Road PNG (Q16), Casino NSW (Q23) and Gympie Qld (Q4) and the clones such as Q4.40 Q4.45, Q15.013, Q15.32 and Q15.38 were well selected. They had the higher oil content than 1.4% and their 1.8-cineole oil was  higher than 65%.
2. Propagation by tissue culture
The best result of tissue-culture propagation for Melaleuca quinquenervia was sterilizing half-woody shoots by 0.1% HgCl2 twice, the first for four minutes and the second for two minutes. Next,  the first regeneration shoot in the MS* medium in which had nitrogen concentration was half of MS, and was supplemented with 0.5mg/l BAP + 0.2 mg/l kinetin + 30 g/l sucrose; the second shoot regeneration in MS* medium was supplemented  with 0.5 mg¬/l BAP + 0.2  mg¬/l kinetin + 30 g/l glucose (or 20g/l  glucose + 10 g/l sucrose);  the multiplication shoot in MS* medium was supplemented with 0.2 – 0.5 mg/l BAP + mg/l K + 0.1 mg/lNAA; the rooting shoot in MS* medium was supplemented with 0.3 – 0.5 mg/l NAA + 30 g/l sucrose (or 20 g/l  glucose + 10 g/l sucrose). The plantlet was successfully acclimatized in scatterring light for two weeks and planted in soil containers at the nursery. As the results, the contaminated portion of sterilized explants was only 3% and that of clean sprouted explants was from 70 to 83.3%; the rate of shoot regeneration was from 93.3 to 100% and each explants had 3.5 to 4  shoots in average; the rate of rooting was higher than 90% and the roots were looked fine. Nursery plantlets have survvied from 86.7 to 91.1%.
3. Impact of fertilizer, stump-cutting height and seasonality
The experiment formula of 100g NPK + 200g microbiological organic fertilizer + 50 gram powdered lime per tree was the best for West Malam PNG provenance (oil content per tree was 2.7 times higher than that of control formula); the on supplemental fertilizing Melaleuca quinquenervia for a year has shown that the formula of 200g NPK+ 200g microbiological organic fertilizer + 50g powdered lime per tree was the best for Casino NSW provenance ( oil content per tree was five times higher than control formula) and the formula of 100g NPK + 50g powdered lime per tree  was the best for Wasua Road PNG provenance (oil content per tree was 2.7 times higher than that of control formula).
Secondly, the 4-year trees were cut in other stump – height and then the shoots were emerged from the stump for one year.  The shoot numbers and leaf mass per stump (leaf fresh weight) were counted and measured. The result has showed that stump cutting height was 5cm for West Malam PNG, 1.5cm for Casino NSW and Wasua Road PNG. In our experiment, the number of shoot and leaf mass per tree were the highest among the other experimental formulas.
Last, the oil content and 1.8-cineole in Melaleuca quinquenervia is highest and limonene is lowest in the dry season (low rainfall) at Phu Loc district, Thua Thien Hue province.
Ha Noi, May…….., 2016
Chi tiết luận án và tóm tắt luận án xem tại đây: LUAN AN và TOM TAT LUAN AN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]