Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Hoàng Quý

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai

Chuyên ngàn: Điều tra và Quy hoạch rừng;  Mã số:962 02 08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Quý

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Ngọc Lung

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

  1. Khả năng tích luy sinh khối của rừng LRTX ở Ko Hà Nừng: (i) Tăng trưởng sinh khối AGB gồm sinh khối chết (vật rơi rụng) và sinh khối sống ước lượng là 10,33±0,83 tấn/ha/năm trong RiBTĐ và 15,16± 1,20 tấn /ha/năm trong RPH. (ii) Sinh khối tích lũy dưới mặt đất gồm sinh khối rễ lớn và sinh khối rễ cám tính được là 4,24± 0,96 trong RiBTĐ và 4,27±0,93 tấn khô/ha/năm. (iii) Hô hấp sinh vật đất trung bình năm của rừng Kon Hà Nừng là 10,9±0,73 tấn/ha/năm sinh khối khô đối với RiBTĐ, thấp hơn RPH là 12,4±1,09 tấn/ha/năm. (iv) Khả năng tích lũy sinh khối của rừng ở Kon Hà Nừng là 3,62±1,06 tấn/ha/năm đối với RiBTĐ và 7,02±1,03 tấn /ha/năm đối với Rừng bị tác động nhiều.
  2. Nâng cao độ chính xác của phương pháp: (i) Luận án đề xuất phương pháp ước lượng sinh khối rễ lớn trong rừng; thông qua tương quan giữa đường kính, chiều dài với sinh khối rễ. Đây là phương pháp đơn giản, đem lại độ chính xác cao, có thể áp dụng cho mọi đối tượng rừng, phương pháp này không cần phải tiến hành chặt hạ triệt phá cây tiêu chuẩn trong rừng tự nhiên. (ii) Việc ước lượng sinh khối rễ cám, luận án sử dụng phương pháp CIE và được Trần Văn Đô và cộng sự (2015) cải tiến để ước lượng sản xuất rễ cám. Trong phương pháp này, phân hủy rễ chết được thí nghiệm bằng túi phân hủy làm bằng màng không thấm nước (root-impermeable water-permeable sheet – RIWP), sử dụng liên tục kỹ thuật core tăng trưởng kết hợp với việc chôn máy scan xuống đất để phân biệt sinh khối rễ sống và rễ chết tại trong một thời gian thí nghiệm nhất định. cám và nó phụ thuộc vào tuổi thọ của rễ cám.

Toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=37604

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]