Quy chế mạng lưới Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam

(Bổ sung Bản quy chế ban hành ngày 25/2/2004)

Phần I :Tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động

1.1. Tên gọi tổ chức:

Mạng lưới Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế là Vietnam NTFP Network (Vietnam Non-timber Forest Products Network).Mạng lưới LSNG Việt Nam là tổ chức không lợi nhuận, tự nguyện của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có quyền lợi, nghĩa vụ, hoặc quan tâm tới hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất, chế biến, thị trường, chính sách xã hội về LSNG ở Việt Nam.

1.2. Mục tiêu hoạt động

Khuyến khích, tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước có liên quan đến LSNG để góp phần bảo tồn và phát triển bền vững LSNG tại Việt Nam.

Quy chế mạng lưới

Danh sách Ban Điều hành mạng lưới

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]