Phân nhóm gỗ Việt Nam

Đỗ Văn Bản, Lê Thu Hiền

Hoàng Thanh Sơn

Phòng Nghiên cứu Tài nguyên Thực vật rừng

Viện Khoa học Lâm nhghiệp việt nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

“Bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước” do Bộ Lâm nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 1298-CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 đã có những đóng góp nhất định cho ngành Lâm nghiệp nói riêng và cho nhiều ngành kinh tế khác có liên quan đến việc sử dụng, kinh doanh gỗ nói chung. Từ lâu, nó đã trở thành một tài liệu quan trọng trong sản xuất lâm nghỉệp, có mặt trong rất nhiều văn bản pháp quy và là một trong các tài liệu thông dụng được sử dụng rộng rãi trong cả nước.

Hiện nay tài nguyên rừng cũng như hoàn cảnh kinh tế nước ta đã có rất nhiều thay đổi, Bảng 8 nhóm gỗ áp dụng đến nay đã trên 30 năm, không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh lại. Hơn nữa, bản thân nó cũng còn có tồn tại, vì thế, trong sản xuất, kinh doanh gỗ thường gặp nhiều lúng túng; công tác nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung loại gỗ cho Bảng 8 nhóm gỗ cũng gặp khó khăn. Nghiên cứu để giải quyết những tồn tại của Bảng 8 nhóm gỗ là một nhiệm vụ cấp bách, thiết thực, do vậy năm 2007 Bộ NN & PTNT đã giao nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu cơ sở khoa học phân loại gỗ” cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Phòng Nghiên cứu Tài nguyên Thực vật rừng trực tiếp thực hiện.

(Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp phía Bắc, trang 548-558)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]