Nghiên cứu tuyển chọn và nhân nhanh dòng ưu trội về sinh trưởng và chất lượng gỗ Keo tai tượng tại Tuyên Quang để phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ gia dụng

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn và nhân nhanh dòng ưu trội về sinh trưởng và chất lượng gỗ Keo tai tượng tại Tuyên Quang để phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ gia dụng”

2. Chủ nhiệm đề tài:

2005-2006: TS. Nguyễn Việt cường

2007: ThS. Nguyễn Minh Chí

3. Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Nghiên cứu giống cây rừng (2005-2006) – Trung tâm Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (2007)

4. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam

5. Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007)

6. Kết quả nghiên cứu

– Đã tuyển chọn được 116 cây trội Keo tai tượng tại 5 lâm trường thuộc tỉnh Tuyên Quang.

– Khối lượng thể tích của 9 dòng Keo tai tượng đã chọn biến động rất lớn, từ 580kg/m3 đến 798kg/m3. Nhìn chung gỗ của 9 dòng này đều thích hợp để sản xuất đồ mộc.

– Đã dẫn dòng thành công cho 37 cây trội, tỷ lệ ra rễ từ 18,2% đến 91,2%.

– Đã nhân giống hom cho 37 cây trội đã chọn tại vườn ươm của Trung tâm giống Tuyên Quang. Nhìn chung tỷ lệ hom ra rễ rất thấp, chỉ đạt từ 14,6% đến 68,2%, chỉ có một số dòng có tỷ lệ ra rễ cao, trên 80% như K101, K102. – Đã xây dựng được 2ha mô hình khảo nghiệm dòng vô tính tại Đội 15/5 – Lâm trường Sơn Dương – Tuyên Quang và 2ha tại Lâm trường Thác Bà – Yên Bái.- Kết quả phân tích đa dạng di truyền của 40 cây trội cho thấy mức độ đa dạng di truyền của các cây trội rất thấp, chỉ có 3 dòng có quan hệ di truyền xa hơn cả là K80, K82, K116.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]